صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۵۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۸,۲۱۳,۲۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۹۴,۲۰۵,۰۳۲,۱۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۶۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۵۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۱,۶۲۵ ۱۱,۵۷۷ ۱۱,۵۵۶ -۲۱ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۹۴,۲۰۵,۰۳۲,۱۸۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۱,۶۷۷ ۱۱,۶۲۸ ۱۱,۶۰۷ -۲۱ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۹۹,۸۶۰,۷۱۱,۹۸۲
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۱,۷۱۷ ۱۱,۶۶۸ ۱۱,۶۴۷ -۲۱ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۳۰۴,۲۹۲,۰۵۸,۵۶۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۱,۷۱۴ ۱۱,۶۶۵ ۱۱,۶۴۵ -۲۰ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۳۰۳,۹۸۱,۲۱۱,۶۰۴
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۱,۷۱۱ ۱۱,۶۶۲ ۱۱,۶۴۲ -۲۰ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۳۰۳,۶۷۰,۸۲۸,۸۲۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۱,۶۹۴ ۱۱,۶۴۵ ۱۱,۶۲۵ -۲۰ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۳۰۱,۷۲۹,۶۲۶,۰۳۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۱,۶۹۱ ۱۱,۶۴۲ ۱۱,۶۲۳ -۱۹ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۳۰۱,۴۲۰,۰۴۰,۴۷۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۱,۶۸۸ ۱۱,۶۳۹ ۱۱,۶۲۱ -۱۸ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۳۰۱,۱۱۱,۰۹۴,۰۵۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۱,۶۸۱ ۱۱,۶۳۲ ۱۱,۶۱۲ -۲۰ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۳۰۰,۲۸۹,۴۴۲,۳۹۰
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۱,۶۷۶ ۱۱,۶۲۷ ۱۱,۶۰۸ -۱۹ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۹۹,۷۹۷,۳۰۱,۰۹۶
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۱,۶۷۴ ۱۱,۶۲۵ ۱۱,۶۰۶ -۱۹ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۹۹,۴۸۹,۷۹۹,۱۵۷
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۱,۶۷۱ ۱۱,۶۲۲ ۱۱,۶۰۳ -۱۹ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۹۹,۱۸۲,۹۳۲,۶۳۸
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۱,۶۷۶ ۱۱,۶۲۷ ۱۱,۶۰۸ -۱۹ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۹۹,۶۹۵,۲۲۶,۰۲۲
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۱,۶۵۶ ۱۱,۶۰۷ ۱۱,۵۸۹ -۱۸ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۹۷,۴۸۲,۴۶۰,۸۴۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۱,۶۸۴ ۱۱,۶۳۵ ۱۱,۶۱۲ -۲۳ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۳۰۰,۶۵۸,۵۱۴,۵۸۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۱,۵۳۳ ۱۱,۴۸۵ ۱۱,۴۶۲ -۲۳ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۸۳,۸۴۸,۲۴۱,۶۲۸
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۱,۲۹۲ ۱۱,۲۴۵ ۱۱,۲۲۳ -۲۲ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۵۷,۰۵۳,۸۱۳,۷۱۰
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۱,۲۸۹ ۱۱,۲۴۲ ۱۱,۲۲۱ -۲۱ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۵۶,۷۵۰,۶۱۳,۵۵۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۱,۲۸۷ ۱۱,۲۴۰ ۱۱,۲۱۹ -۲۱ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۵۶,۴۸۶,۳۱۹,۶۸۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۱,۲۵۲ ۱۱,۲۰۵ ۱۱,۱۸۴ -۲۱ ۰ ۱۴۳,۸۸۵,۳۵۳ ۰ ۳۲,۰۹۸,۵۶۲ ۱۱۱,۷۸۶,۷۹۱ ۱,۲۵۲,۵۳۰,۰۶۶,۴۲۲
  مشاهده همه